The System Of Objects

 

Mar 29th – Jun 28th, 2015

@ Minsheng Art Museum

Artists: Chen Wei, Chen Shaoxiong, Chen Xiaoyun, Geng Jianyi, He Xiangyu, Hong Hao, Hu Jieming, Leng Guangmin, Li Xiaofei, Li Bangyao, Li Qing, Li Jinghu, Liu Yujia, Liu Jianhua, Liu Weijian, Liu Zhuoquan, Liu Chuang, Liu Wei, Ma Qiusha, Mao Xuhui, Qin Qi, Qiu Xiaofei, Shang Yang, Song Dong, Song Yuanyuan, Jianguo Sui, Wang Luyan, Wang Yuyang, Wang Yin, Wei Honglei, Wu Hao, Xiao Yu, Xu Zhen, Xue Song, Yan Bing, Yang Zhenzhong, Yang Xinguang, Yin Xiuzhen, Yin Qi, Yu Ji, Zhang Enli, Zhang Yaping, Zheng Guogu, Zhuang Hui

The System of Objects features 44 contemporary Chinese artists whose practice varies from painting, sculpture, and installation to video and animation. The exhibition has selected some of the most representative object-related artworks created by Chinese contemporary artists during the past two decades.
In conjunction with the exhibition, there will be talks and lectures under the theme of “object” and an international symposium discussing “Theories of Objects”.

Comments are closed.